Difference between revisions of "Thuế TNCN"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
 
(12 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
– Thuế thu nhập cá nhân là lại thuế trực thu đánh vào thu nhập chính đáng của từng cá nhân. Do là thuế trực thu nên nó phản ánh sự đồng nhất giữa đối tượng nộp thuế theo luật và đối tượng chịu thuế theo ý nghĩa kinh tế. Người chịu thuế thu nhập cá nhân không có khả năng chuyển giao gánh nặng thuế khoá sang cho các đối tượng khác tại thời điểm đánh thuế.
+
– Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là lại thuế trực thu đánh vào thu nhập chính đáng của từng cá nhân. Do là thuế trực thu nên nó phản ánh sự đồng nhất giữa đối tượng nộp thuế theo luật và đối tượng chịu thuế theo ý nghĩa kinh tế. Người chịu thuế thu nhập cá nhân không có khả năng chuyển giao gánh nặng thuế khoá sang cho các đối tượng khác tại thời điểm đánh thuế.
  
  
Một số thông tin về Thuế thu nhập cá nhân tại Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP. HCM:  
+
Thông tin về Thuế thu nhập cá nhân tại Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP. HCM:  
  
[http://khtc.hcmut.edu.vn/huong-dan-nop-thue-tncn-2015-qua-bkpay-hoac-chuyen-khoan-vao-tai-khoan-cua-truong 1. Hướng dẫn nộp thuế TNCN 2015]
+
[http://khtc.hcmut.edu.vn/huong-dan-nop-thue-tncn-2015-qua-bkpay-hoac-chuyen-khoan-vao-tai-khoan-cua-truong 1. Hướng dẫn nộp Thuế TNCN]
  
2. Cán bộ Giảng viên có thể theo dõi Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN)  trên công cụ [[BKPay]].
+
[http://khtc.hcmut.edu.vn/luat-thue-thu-nhap-ca-nhan 2. Các văn bản pháp luật về Thuế TNCN]
  
[http://khtc.hcmut.edu.vn/luat-thue-thu-nhap-ca-nhan 3.Các văn bản pháp luật về Thuế TNCN]
+
[http://khtc.hcmut.edu.vn/thong-bao-so-97khtc-dhbk-ngay-0812-2015-ve-viec-xem-thong-tin-va-huong-dan-ve-thue-thu-nhap-ca-nhan 3. Hướng dẫn xem thông tin Thuế TNCN trên BKPay]
 +
 
 +
[http://khtc.hcmut.edu.vn/wp-content/uploads/2015/11/thng-bo-s-89-hbk-khtc-ngy-17.11.2014.pdf 4. Khấu trừ Thuế TNCN của Cán bộ Viên chức từ thù lao giảng dạy]
 +
 
 +
[http://khtc.hcmut.edu.vn/thong-bao-so-ve-viec-dang-ky-giam-tru-gia-canh-nam-2016 5. Thông báo về việc đăng ký giảm trừ gia cảnh năm 2016]

Latest revision as of 10:06, 27 March 2017

– Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là lại thuế trực thu đánh vào thu nhập chính đáng của từng cá nhân. Do là thuế trực thu nên nó phản ánh sự đồng nhất giữa đối tượng nộp thuế theo luật và đối tượng chịu thuế theo ý nghĩa kinh tế. Người chịu thuế thu nhập cá nhân không có khả năng chuyển giao gánh nặng thuế khoá sang cho các đối tượng khác tại thời điểm đánh thuế.


Thông tin về Thuế thu nhập cá nhân tại Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP. HCM:

1. Hướng dẫn nộp Thuế TNCN

2. Các văn bản pháp luật về Thuế TNCN

3. Hướng dẫn xem thông tin Thuế TNCN trên BKPay

4. Khấu trừ Thuế TNCN của Cán bộ Viên chức từ thù lao giảng dạy

5. Thông báo về việc đăng ký giảm trừ gia cảnh năm 2016