Thời gian nộp học phí

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search

- Học phí HK1 và HK2 được thanh toán 2 khoản:

  • 50% học phí: từ đầu HK đến hết tuần học thứ 7 của HK.
  • 50% học phí còn lại: từ đầu HK đến hết tuần học thứ 14 của HK.

(Tuần học được tính theo học kỳ của các khóa chính quy trừ năm 1)

- Học phí các HK dự thính: trong tuần đầu tiên của HK dự thính.

- Học phí HK hè và HK dự thính hè: trong tuần đầu tiên của HK hè.