Thời gian nộp học phí

From BKwiki
Revision as of 09:50, 31 March 2015 by Nhuquynh (talk | contribs) (Tạo trang mới với nội dung “- Học phí HK1 và HK2 được thanh toán 2 khoản: * 50% học phí: từ đầu HK đến hết tuần học thứ 7 của HK. * 50% học phí…”)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

- Học phí HK1 và HK2 được thanh toán 2 khoản:

  • 50% học phí: từ đầu HK đến hết tuần học thứ 7 của HK.
  • 50% học phí còn lại: từ đầu HK đến hết tuần học thứ 14 của HK.

(Tuần học được tính theo học kỳ của các khóa chính quy trừ năm 1)

- Học phí các HK dự thính: trong tuần đầu tiên của HK dự thính.

- Học phí HK hè và HK dự thính hè: trong tuần đầu tiên của HK hè.