Thời gian đào tạo tối đa cho SV chính quy tại trường ĐHBK

From BKwiki
Revision as of 08:51, 11 April 2017 by Nhuquynh (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

thông tin chi tiết : Trang web PĐT >> Sinh viên >> Quy chế >> Quy chế đào tạo và học vụ bậc đại học, cao đẳng >> Điều 5: Thời gian và kế hoạch đào tạo http://www.aao.hcmut.edu.vn/index.php?route=catalog/chitietsv&path=90&tid=843