Thời gian đào tạo tối đa cho SV chính quy tại trường ĐHBK

From BKwiki
Revision as of 12:58, 24 June 2015 by Trantu (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Thời gian đào tạo tối đa Nmax là số học kỳ tối đa để SV có thể theo học tại trường ĐHBK được quy định như sau:

Loại hình đào tạo Nmax Ghi chú
Đại học chính quy bằng 1 13 Từ K.2014
14 Từ K.2009 đến K.2013
15 Riêng nghành Kiến trúc sư từ K.2014
16 Riêng nghành Kiến trúc sư từ K.2010 đến K.2013
CT Kỹ sư CLC Việt - Pháp (PFIEV) 16
Đại học chính quy bằng 2 10
11 Riêng nghành Xây dựng
Đại học VLVH 20
Đại học ĐTTxa 20
Cao đẳng 10

- Các trường hợp sau đây được phép kéo dài thêm 1 HK:

  • SV người nước ngoài.
  • SV diện chính sách (đối tượng ưu tiên nhóm 1 và 2, khu vực 1 theo quy chế tuyển sinh).
  • SV là người khuyết tật, các trường hợp đặc biệt do Hiệu trưởng xem xét quyết định.