Thù lao giảng dạy

From BKwiki
Revision as of 03:02, 26 February 2016 by Trantu (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Thù lao giảng dạy (TLGD) được tính theo công thức sau:

<math>\frac{1}{2}</math>