Tôi có được miễn học nếu đã hoàn tất học phần chính trị, Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất

From BKwiki
Revision as of 07:42, 31 October 2016 by Nhuquynh (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

- SV làm đơn gửi Phòng Đào tạo kèm theo các chứng chỉ hoặc bảng điểm để được quyết định miễn học, ghi điểm miễn M (12).

- Riêng các SV cũ của ĐHBK nộp kèm Bảng điểm có điểm của các học phần Giáo dục thể chất, học phần chính trị để được miễn học.