Tôi có được học lại cho dù môn học đã đạt? Học cải thiện

From BKwiki
Revision as of 07:22, 24 November 2015 by Nhuquynh (talk | contribs) (Tạo trang mới với nội dung “- Nếu môn học đã đạt, SV vẫn có thể đăng ký học lại. - Tất cả các môn học đã đăng ký đều có trong bảng điểm.…”)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

- Nếu môn học đã đạt, SV vẫn có thể đăng ký học lại.

- Tất cả các môn học đã đăng ký đều có trong bảng điểm.

- Điểm trung bình tích lũy (ĐTBTL) được tính từ điểm cao nhất của trong nhiều điểm của cùng môn học.