Tạm dừng

From BKwiki
Revision as of 07:51, 31 October 2016 by Nhuquynh (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Tạm dừng là trường hợp sinh viên không tiếp tục theo học tại trường. Các trường hợp tạm dừng có thể do yêu cầu cá nhân hoặc liên quan đến các vấn đề xử lý học vụ.

Các trường hợp

Tạm dừng theo yêu cầu cá nhân

Sinh viên xin tạm dừng học tập trong 01 học kỳ theo nhu cầu, hoàn cảnh cá nhân – nộp toàn bộ hồ sơ xin tạm dừng trực tiếp tại phòng Đào tạo để xem xét trình Hiệu trưởng ra quyết định. Trừ các trường hợp có lý do khách quan bất khả kháng (ví dụ : bị bệnh có hồ sơ bệnh án hợp lệ đề nghị cho nghỉ), đơn xin tạm dừng sẽ chỉ được chấp nhận nếu sinh viên đã học tại trường ít nhất là 01 học kỳ trọn vẹn và không đang thuộc diện xem xét buộc thôi học.

Sinh viên xin tạm dừng được xóa học phí các môn đang theo học trong học kỳ nếu nộp hồ sơ xin tạm dừng trong khoảng chưa quá 04 tuần từ khi bắt đầu học kỳ. Các trường hợp có lý do khách quan đặc biệt, sinh viên có thể xin giảm trừ tiền học phí nếu nộp hồ sơ trong thời hạn không quá 09 tuần từ khi bắt đầu học kỳ – mức giảm trừ này (nếu có) được ghi rõ trong quyết định tạm dừng.

Buộc tạm dừng học tập

Trường cho tạm dừng học tập các sinh viên rơi vào một trong các trường hợp sau :

 1. Không hoàn tất các thủ tục đăng ký môn học theo thời gian qui định – không có kết quả đăng ký môn học chính thức, thời khóa biểu học kỳ;
 2. Tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký học hoặc bắt buộc phải theo học đều không mở trong học kỳ – không có thời khóa biểu học kỳ;
 3. Vi phạm kỷ luật ở mức buộc tạm dừng học tập.

Các trường hợp buộc tạm dừng do trường ra quyết định, sinh viên không cần làm đơn xin.

Thủ tục tạm dừng

Lý do

 1. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn
 2. Để trị bệnh
 3. Thi hành Nghĩa vụ quân sự
 4. Các lý do riêng khác
  • Tải Phiếu đề nghị được tạm dừng học SV tại www.aao.hcmut.edu.vn --> Sinh viên --> Biểu mẫu
  • Có xác nhận của địa phương (nghỉ vì hoàn cảnh)
  • Hồ sơ bệnh án hợp lệ (nghỉ trị bệnh)
  • Giấy gọi nhập ngũ (thi hành NVQS)

Lưu ý :

 • Sinh viên đề nghị tạm dừng phải không thuộc diện xem xét buộc thôi học
 • Thời gian tạm dừng tính vào thời gian học trừ mục (3)
 • Tham khảo qui định về hoàn trả học phí ban hành kèm theo quyết định số 59/QĐ-ĐHBK ngày 04/05/2005 của Trường

Tham khảo

[Theo Qui chế học vụ bậc Đại học – Cao đẳng, theo QĐ Số: 958/QĐ-ĐHBK-ĐT, ngày 27 tháng 06 năm 2012 #Tạm dừng]