Tôi muốn biết thời gian nộp CCNN để có thể chuẩn bị cho việc học và thi các CCNN

From BKwiki
Revision as of 02:52, 6 April 2015 by Nhuquynh (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
  • Tuần học được tính theo học kỳ của các khóa chính quy trừ năm 1
- Các SV nộp CCNN đợt 2 được đăng ký LVTN bổ sung vào tuần 2 của học kỳ. - Các SV nộp CCNN để xét tốt nghiệp sau đợt cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp sẽ không được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp
Đợt nộp CCNN Thời gian
Xét chuyển điểm

Xét nhận LVTN, xét tốt nghiệp (đợt 1)

Tuần học 13 của HK *
Xét nhận LVTN, xét tốt nghiệp (đợt 2) Tuần học 1 của HK *
Xét tốt nghiệp (đợt 3) Tuần học 5 của HK *