Tôi muốn biết thông tin về kết quả thi tuyển sinh, trúng tuyển và gọi nhập học ?

From BKwiki
Revision as of 06:58, 18 November 2015 by Nhuquynh (talk | contribs) (Tạo trang mới với nội dung “- Xem tại www.aao.hcmut.edu.vn/tuyensinh”)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

- Xem tại www.aao.hcmut.edu.vn/tuyensinh