Tôi có lý do phải vắng thi

From BKwiki
Revision as of 02:27, 1 April 2015 by Nhuquynh (talk | contribs) (Tạo trang mới với nội dung “- Trường hợp có lý do bất khả kháng (như bị tai nạn, bệnh nặng phải nhập viện; trùng lịch thi; được cử đi thi Olympic…”)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

- Trường hợp có lý do bất khả kháng (như bị tai nạn, bệnh nặng phải nhập viện; trùng lịch thi; được cử đi thi Olympic; các trường hợp đặc biệt): SV làm đơn đề nghị nhận điểm I (dạng thi sau) và SV phải đăng ký thi chung với các lớp được tổ chức trong các học kỳ sau đó trong thời hạn tối đa một năm để lấy điểm thay thế điểm I. Riêng SV nhận điểm I do được cử đi thi Olympic có thể nhận điểm thưởng khi đạt kết quả cao để thay thế điểm I.

- Các trường hợp có lý do chính đáng (ngoài các trường hợp đã nêu ở trên): SV làm đơn đề nghị nhận điểm I (dạng học lại) cho phần điểm tổng kết (không cho điểm I phần kiểm tra/thi). SV không được đăng ký thi để lấy điểm thay thế điểm I. Thay vào đó, SV phải đăng ký học lại (được miễn học phí một lần học) trong thời hạn một năm.

- Môn học có điểm I được xem như là môn học trước.