Tôi có lý do phải vắng thi

From BKwiki
Revision as of 13:08, 24 June 2015 by Trantu (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
  • Trường hợp có lý do bất khả kháng (như bị tai nạn, bệnh nặng phải nhập viện; trùng lịch thi; được cử đi thi Olympic; các trường hợp đặc biệt):

SV làm đơn đề nghị nhận điểm HT (hoãn thi) và SV phải đăng ký thi chung với các lớp được tổ chức trong các học kỳ sau đó trong thời hạn tối đa một năm để lấy điểm thay thế điểm HT. Riêng SV nhận điểm HT do được cử đi thi Olympic có thể nhận điểm thưởng khi đạt kết quả cao để thay thế điểm HT.

  • Các trường hợp có lý do chính đáng (ngoài các trường hợp đã nêu ở trên):

SV làm đơn đề nghị nhận điểm VP (Vắng thi có phép) cho phần điểm tổng kết (không xét riêng cho phần kiểm tra/thi). SV không được đăng ký thi để lấy điểm thay thế điểm VP. Thay vào đó, SV phải đăng ký học lại (không tính học phí cho một lần học trong thời hạn một năm).