Tóm tắt qui trình đóng trễ học phí (hoặc chưa thanh toán học phí)

From BKwiki
Revision as of 03:20, 25 December 2015 by Nhuquynh (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
Chính quy


- Trừ điểm rèn luyện (trừ 5 điểm/lần vi phạm)

- Tại thời điểm kết thúc đợt 2, các SV chưa thanh toán học phí không được phép đăng ký môn học (ĐKMH) và không được xếp TKB cho HK tiếp theo. Để được ĐKMH và được xếp TKB, SV phải hoàn thành thanh toán học phí (dù đã quá hạn quy định) và nộp đơn trình bày lý do trễ hạn để được xem xét đăng ký môn học và được xếp thời khóa biểu cho học kỳ tiếp theo tại PĐT.

Tải mẫu đơn tại : WWW.AAO.HCMUT.EDU.VN --> SINH VIÊN --> BIỂU MẪU


Dự thính


Nộp đơn trình bày lý do trễ hạn để được xem xét phục hồi thời khoá biểu, lịch thi, mở đăng ký môn học online Tải mẫu đơn tại : WWW.AAO.HCMUT.EDU.VN --> SINH VIÊN --> BIỂU MẪU