Tín chỉ học phí

From BKwiki
Revision as of 14:11, 24 June 2015 by Trantu (talk | contribs) (Tạo trang mới với nội dung “'''Tín chỉ học phí''' (TcHp) là một đơn vị dùng để lượng hoá – quy chuẩn toàn bộ chi phí cần có để tổ chức một m…”)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Tín chỉ học phí (TcHp) là một đơn vị dùng để lượng hoá – quy chuẩn toàn bộ chi phí cần có để tổ chức một môn học trên cơ sở một mức học phí chuẩn tính cho loại hình đào tạo tương ứng.

Phòng Đào tạo căn cứ vào đề cương - các thành phần hoạt động giảng dạy trong một môn học, để tính toán số TcHp (tính tổng và làm tròn tới 0,5). Nguyên tắc quy chuẩn theo số tiết/giờ:

  1. Phần Giảng dạy Lý thuyết tính 15 tiết tương đương với 01 TcHP;
  2. Phần Bài tập và các phần lên lớp tương đương như BT (thảo luận, trình bày báo cáo, kể cả dạy ngoại ngữ,…) tính 15 tiết (hoặc 15 giờ) là 01 TcHP.
  3. Phần thí nghiệm thực hành tại các PTN, Xưởng (trong trường) tính 15 tiết/giờ là 01 TcHP, áp dụng cho cả phần thí nghiệm nằm trong các MH lý thuyết; Trường hợp các thí nghiệm có chi phí lớn – tại các PTN chuyên sâu, thì đơn vị chuyên môn có thể đề xuất để công bố mức TcHP cao hơn – xét cho từng trường hợp cụ thể.
  4. Đồ án môn học tính 02 TcHp cho mỗi tín chỉ - kể cả các đồ án nằm trong môn học lý thuyết; Mỗi bài tập lớn tính thay thế-tương đương 05 tiết bài tập và được tính là 0,5 TcHp.
  5. Một số môn học đặc biệt được ấn định số TcHp hay mức học phí riêng, trong đó bao gồm: học phần GDQP, các môn thực tập ngoài trường, TTTN, LVTN/TLTN,… danh mục các môn học này được công bố cụ thể trong các sổ tay học kỳ.

Học phí được tính theo mỗi học kỳ mà sinh viên theo học tại trường. Học phí tính riêng, nộp riêng cho học kỳ chính (bắt buộc) theo thông báo của phòng KH-TC và nộp riêng cho các phần học thêm (dự thính-học lại) theo các thông báo - hướng dẫn của đơn vị mở lớp.

Thông thường, học phí được tính trên số môn học thực tế mà sinh viên được xếp thời khóa biểu trong kỳ và bằng tổng số tín chỉ học phí (TcHp) của các môn học nhân với mức tiền học phí cho 01 TcHp. Mức học phí cho mỗi tín chỉ này này do Hiệu trưởng nhà trường xem xét, quy định cho từng bậc học, từng hệ đào tạo – từng hình thức đào tạo và thông báo cụ thể cho từng học kỳ.

Đối với một số chương trình đặc biệt Hiệu trưởng quyết định việc thu học phí bằng một số tiền (hoặc số TcHp) cố định cho mỗi học kỳ/năm học/khóa học mà không phụ thuộc vào số môn học sinh viên có thể đăng ký – dạng học phí này chỉ dành cho các học kỳ chính

Tham khảo

  • [Theo Qui chế học vụ bậc Đại học – Cao đẳng, theo QĐ Số: 958/QĐ-ĐHBK-ĐT, ngày 27 tháng 06 năm 2012]