Revision history of "Tín chỉ"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 14:07, 24 June 2015Trantu talk contribs 3,228 bytes +3,228 Tạo trang mới với nội dung “'''Tín chỉ''' (Tc) là đơn vị quy chuẩn dùng để lượng hoá khối lượng kiến thức và khối lượng học tập giảng dạy tro…”