Difference between revisions of "Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK chính khi có TTTN/LVTN"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
(nội dung có trong bài kia rồi)
(Đổi hướng đến Học kỳ chính)
 
Line 1: Line 1:
#redirect [[Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK]]
+
#redirect [[Học kỳ chính]]

Latest revision as of 03:34, 26 February 2016

Đổi hướng đến: