Rút môn học

From BKwiki
Revision as of 07:03, 13 April 2015 by Nhuquynh (talk | contribs) (Tạo trang mới với nội dung “Điểm 17 - Rút môn học, có TKB nhưng không tham dự thi không lấy điểm môn học Thời gian: trong 5 tuần đầu học kỳ tải bi…”)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Điểm 17 - Rút môn học, có TKB nhưng không tham dự thi không lấy điểm môn học

Thời gian: trong 5 tuần đầu học kỳ

tải biểu mẫu: www.aao.hcmut.edu.vn --> sinh viên--> biểu mẫu