Nhập học

From BKwiki
Revision as of 02:40, 27 July 2018 by Btdung (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Đây là hướng dẫn của Phần mềm nhập học của ĐH Bách Khoa)

Phần mềm này nhằm hướng dẫn các công việc phải thực hiện khi Tân sinh viên làm thủ tục Nhập học.

Trang nhập học