Nếu thi không đạt (nhỏ hơn 5.0) thì phải làm gì?

From BKwiki
Revision as of 07:20, 24 November 2015 by Nhuquynh (talk | contribs) (Tạo trang mới với nội dung “- Nếu thi không đạt môn bắt buộc, SV phải đăng ký học lại ở HK chính hay HK dự thính. - Nếu thi không đạt môn tự chọ…”)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

- Nếu thi không đạt môn bắt buộc, SV phải đăng ký học lại ở HK chính hay HK dự thính.

- Nếu thi không đạt môn tự chọn, SV có thể đăng ký học lại môn tự chọn đó hoặc chọn môn tự chọn khác cùng nhóm để đảm bảo đủ số tín chỉ tích lũy.