Nếu không nộp học phí hoặc nộp trễ thì bị xử lý học vụ thế nào?

From BKwiki
Revision as of 06:46, 13 April 2015 by Nhuquynh (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

- Học phí HK chính:

  • Tại thời điểm kết thúc đợt 1, các SV chưa thanh toán 50% học phí sẽ bị trừ 5 điểm rèn luyện.
  • Tại thời điểm kết thúc đợt 2, các SV chưa thanh toán 100% học phí sẽ bị trừ 5 điểm rèn luyện và không được phép đăng ký môn học (ĐKMH) cho HK tiếp theo. Để được ĐKMH, SV phải hoàn thành thanh toán học phí và làm đơn xin xem xét nộp tại PĐT.
  • Các khoản học phí không thanh toán sẽ bị ghi nợ


- Học phí dự thính:

  • Tại thời điểm kết thúc đợt thanh toán, các SV chưa thanh toán học phí sẽ không có tên tham dự kỳ thi và và không được phép đăng ký môn học (ĐKMH) dự thính cho HK tiếp theo. Để được dự thi và ĐKMH dự thính, SV phải hoàn thành thanh toán học phí và làm đơn xin xem xét nộp tại PĐT.
  • Các khoản học phí không thanh toán sẽ bị ghi nợ cho dù đã bị xóa tên khỏi trong danh sách lớp.

Tham khảo

www.aao.hcmut.edu.vn--> đào tạo--> sinh viên--> câu hỏi thường gặp--> về học phí