Nếu thi không đạt (nhỏ hơn 5.0) thì phải làm gì?

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search

- Nếu thi không đạt môn bắt buộc, SV phải đăng ký học lại ở HK chính hay HK dự thính.

- Nếu thi không đạt môn tự chọn, SV có thể đăng ký học lại môn tự chọn đó hoặc chọn môn tự chọn khác cùng nhóm để đảm bảo đủ số tín chỉ tích lũy.