Revision history of "Nếu thi không đạt (nhỏ hơn 5.0) thì phải làm gì?"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 07:20, 24 November 2015Nhuquynh talk contribs 316 bytes +316 Tạo trang mới với nội dung “- Nếu thi không đạt môn bắt buộc, SV phải đăng ký học lại ở HK chính hay HK dự thính. - Nếu thi không đạt môn tự chọ…”