Nếu không nộp học phí hoặc nộp trễ thì bị xử lý học vụ thế nào?

From BKwiki
Revision as of 08:33, 6 April 2016 by Nhuquynh (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

- Học phí HK chính:

- Tại thời điểm kết thúc đợt 1, các SV chưa thanh toán 50% học phí sẽ bị trừ 5 điểm rèn luyện.

- Tại thời điểm kết thúc đợt 2, các SV chưa thanh toán 100% học phí sẽ bị trừ 5 điểm rèn luyện và không được phép đăng ký môn học (ĐKMH) và không được xếp TKB cho HK tiếp theo. Để được ĐKMH và được xếp TKB, SV phải hoàn thành thanh toán học phí (dù đã quá hạn quy định) và nộp đơn trình bày lý do trễ hạn để được xem xét đăng ký môn học và được xếp thời khóa biểu cho học kỳ tiếp theo tại PĐT.

- Các khoản học phí không thanh toán sẽ bị ghi nợ.


- Học phí dự thính: - Tại thời điểm kết thúc đợt thanh toán, các SV chưa thanh toán học phí sẽ không có tên tham dự kỳ thi (xem như vắng mặt) và không được phép đăng ký môn học (ĐKMH) cho HK dự thính tiếp theo. Để được dự thi và ĐKMH cho HK dự thính tiếp theo, SV phải hoàn thành thanh toán học phí (dù đã quá hạn quy định) và làm đơn xin xem xét nộp tại PĐT.

- Các khoản học phí không thanh toán sẽ bị ghi nợ cho dù đã bị xóa tên khỏi trong danh sách lớp.

(TẢI MẪU ĐƠN TẠI TRANG WEB PHÒNG ĐÀO TẠO >> SINH VIÊN >> BIỂU MẪU)

Tham khảo