Làm lại thẻ sinh viên

From BKwiki
Revision as of 00:18, 26 June 2015 by Trantu (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

1- Trường hợp làm mất thẻ:

  • Tải Phiếu đăng ký làm thẻ SV tại www.aao.hcmut.edu.vn --> Sinh viên --> Biểu mẫu
  • Điền thông tin và nộp tại P.CTCT-SV --> Nhận lại Phiếu đăng ký làm thẻ SV với xác nhận của P.CTCT-SV
  • Nộp Phiếu đăng ký làm thẻ SV (có xác nhận của P.CTCT-SV) tại PĐT và nhận phiếu hẹn
  • Nhận thẻ SV tại PĐT vào ngày hẹn

2- Trường hợp làm lại thẻ do thẻ cũ, mờ:

  • Tải Phiếu đăng ký làm thẻ SV tại www.aao.hcmut.edu.vn --> Sinh viên --> Biểu mẫu
  • Nộp Phiếu đăng ký làm thẻ SV và thẻ SV cũ tại PĐT và nhận phiếu hẹn
  • Nhận thẻ SV tại PĐT vào ngày hẹn