Làm lại thẻ sinh viên

From BKwiki
Revision as of 06:05, 1 April 2015 by Nhuquynh (talk | contribs) (Tạo trang mới với nội dung “Trường hợp làm mất thẻ: - Tải Phiếu đăng ký làm thẻ SV tại www.aao.hcmut.edu.vn --> Sinh viên --> Biểu mẫu - Điền thông t…”)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Trường hợp làm mất thẻ:

- Tải Phiếu đăng ký làm thẻ SV tại www.aao.hcmut.edu.vn --> Sinh viên --> Biểu mẫu

- Điền thông tin và nộp tại P.CTCT-SV --> Nhận lại Phiếu đăng ký làm thẻ SV với xác nhận của P.CTCT-SV

- Nộp Phiếu đăng ký làm thẻ SV (có xác nhận của P.CTCT-SV) tại PĐT và nhận phiếu hẹn

- Nhận thẻ SV tại PĐT vào ngày hẹn

Trường hợp làm lại thẻ do thẻ cũ, mờ:

- Tải Phiếu đăng ký làm thẻ SV tại www.aao.hcmut.edu.vn --> Sinh viên --> Biểu mẫu

- Nộp Phiếu đăng ký làm thẻ SV và thẻ SV cũ tại PĐT và nhận phiếu hẹn

- Nhận thẻ SV tại PĐT vào ngày hẹn