Kỳ thi tiếng Anh theo định hướng TOEIC do trường ĐHBK tổ chức? Thời gian và cách đăng ký

From BKwiki
Revision as of 04:00, 6 April 2015 by Nhuquynh (talk | contribs) (Tạo trang mới với nội dung “- Trường ĐHBK tổ chức Kỳ thi tiếng Anh theo định hướng TOEIC nhiều đợt trong năm học: {| class="wikitable" |- ! Đợt thi tiế…”)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

- Trường ĐHBK tổ chức Kỳ thi tiếng Anh theo định hướng TOEIC nhiều đợt trong năm học:

Đợt thi tiếng Anh Thời gian đăng ký Ngày thi
Dành cho SV năm 1 nhập học Khi làm thủ tục nhập học T.Bảy của tuần nhập học
Đợt thi cuối học kỳ Tuần học 15 của học kỳ T.Bảy của tuần dự trữ của học kỳ *
Đợt thi dành riêng cho SV hệ VLVH (KCQ) Tuần trước tuần tổ chức thi T.Bảy của tuần cuối đợt nghỉ giữa hai đợt học của SV các lớp Địa phương **
  • Tính theo học kỳ của các khóa chính quy trừ năm 1
    • Tính theo biểu đồ năm học của các lớp Địa phương

- Kết quả điểm kiểm tra tiếng Anh khi nhập học được dùng để đăng ký các môn Anh văn, xét miễn học và chuyển điểm vào các môn Anh văn 1 và Anh văn 2. Trường hợp không muốn miễn học và chuyển điểm, sinh viên cần làm phiếu đăng ký.

- Điểm chuyển cho các môn Anh văn được quy định như sau:
Điểm kiểm tra (TOEIC) Kết quả
< 250 Không được đăng ký môn AV1
250 – 345 Được đăng ký AV1
350 – 445 Miễn AV1 và được đăng ký AV2
≥450 Miễn AV1, AV2 và được đăng ký AV3
Điểm kiểm tra (TOEIC) AV1 AV2 Điểm kiểm tra AV1 AV2
Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ
Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ
Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ
Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ
Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ
Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ
Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ
Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ
Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ
Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ