Kéo dài thời gian học

From BKwiki
Revision as of 02:44, 2 April 2015 by Nhuquynh (talk | contribs) (Tạo trang mới với nội dung “- Các trường hợp sau đây được phép kéo dài thêm 1 HK: o SV người nước ngoài. o SV diện chính sách (đối tượng ưu tiê…”)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

- Các trường hợp sau đây được phép kéo dài thêm 1 HK:

o SV người nước ngoài.

o SV diện chính sách (đối tượng ưu tiên nhóm 1 và 2, khu vực 1 theo quy chế tuyển sinh).

o SV là người khuyết tật, các trường hợp đặc biệt do Hiệu trưởng xem xét quyết định.

Sinh viên diện kéo dài có thể nộp đơn đề nghị kéo dài thời gian học thêm 1 học kỳ (đính kèm các giấy tờ diện chính sách)để hoàn thành chương trình đào tạo. Nhà trường sẽ xem xét và ra quyết định