Huỷ môn học đã đăng ký(trong thời gian đăng ký môn học)

From BKwiki
Revision as of 02:16, 4 May 2015 by Nhuquynh (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
  • Sinh viên huỷ môn học trong đợt : ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

Xem chi tiết tại : http://www.aao.hcmut.edu.vn/index.php?route=catalog/chitiettb&thongbao_id=444

  • Chú ý là tất cả các môn học đã đăng ký đều được tính trong bảng điểm (HK chính) và tính học phí (HK chính và tất cả HK dự thính).

Tham khảo

Thông báo kế hoạch đăng ký môn học cụ thể từng học kỳ : www.aao.hcmut.edu.vn--> đào tạo--> sinh viên--> sinh viên chính quy--> kế hoạch giảng dạy-TKB-ĐKMH