Difference between revisions of "Huỷ môn học đã đăng ký(trong thời gian đăng ký môn học)"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
* Mỗi đợt đăng ký môn học thường có 2 đợt. Ở đợt 1, SV được đăng ký, điều chỉnh hoặc hủy các môn học. Ở đợt 2 (sau khi các lớp đã được mở), SV chỉ có thể đăng ký bổ sung, không được hủy hoặc thay đổi nhóm.
+
* Sinh viên huỷ môn học trong đợt : ĐĂNG KÝ MÔN HỌC
 
+
Xem chi tiết tại : http://www.aao.hcmut.edu.vn/index.php?route=catalog/chitiettb&thongbao_id=444
 
* Chú ý là tất cả các môn học đã đăng ký đều được tính trong bảng điểm (HK chính) và tính học phí (HK chính và tất cả HK dự thính).
 
* Chú ý là tất cả các môn học đã đăng ký đều được tính trong bảng điểm (HK chính) và tính học phí (HK chính và tất cả HK dự thính).
  

Revision as of 02:16, 4 May 2015

  • Sinh viên huỷ môn học trong đợt : ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

Xem chi tiết tại : http://www.aao.hcmut.edu.vn/index.php?route=catalog/chitiettb&thongbao_id=444

  • Chú ý là tất cả các môn học đã đăng ký đều được tính trong bảng điểm (HK chính) và tính học phí (HK chính và tất cả HK dự thính).

Tham khảo

Thông báo kế hoạch đăng ký môn học cụ thể từng học kỳ : www.aao.hcmut.edu.vn--> đào tạo--> sinh viên--> sinh viên chính quy--> kế hoạch giảng dạy-TKB-ĐKMH