Difference between revisions of "Huỷ môn học đã đăng ký(trong thời gian đăng ký môn học)"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
 
(4 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
 
* Sinh viên huỷ môn học trong đợt : ĐĂNG KÝ MÔN HỌC
 
* Sinh viên huỷ môn học trong đợt : ĐĂNG KÝ MÔN HỌC
Xem chi tiết tại : http://www.aao.hcmut.edu.vn/index.php?route=catalog/chitiettb&thongbao_id=444
+
Xem chi tiết tại : http://www.aao.hcmut.edu.vn/index.php?route=catalog/chitietsv&path=59_77&tid=1381
* Chú ý là tất cả các môn học đã đăng ký đều được tính trong bảng điểm (HK chính) và tính học phí (HK chính và tất cả HK dự thính).
+
*       Môn học đã đăng ký có thể được hủy trước khi học kỳ bắt đầu do SV thực hiện trong đợt đăng ký môn học hoặc bị hủy do Phòng Đào tạo thực hiện vì không đủ điều kiện đăng ký (môn tiên quyết, số tín chỉ, …) hay không đủ điều kiện mở lớp (sĩ số ít, trùng giờ, …). Các môn bị hủy sẽ không có trong TKB không tính học phí.
 +
 
  
 
== Tham khảo ==
 
== Tham khảo ==
  
Thông báo kế hoạch đăng ký môn học cụ thể từng học kỳ : www.aao.hcmut.edu.vn--> đào tạo--> sinh viên--> sinh viên chính quy--> kế hoạch giảng dạy-TKB-ĐKMH
+
Thông báo kế hoạch đăng ký môn học cụ thể từng học kỳ : www.aao.hcmut.edu.vn--> Sinh viên --> Đăng ký môn học

Latest revision as of 08:08, 11 April 2017

  • Sinh viên huỷ môn học trong đợt : ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

Xem chi tiết tại : http://www.aao.hcmut.edu.vn/index.php?route=catalog/chitietsv&path=59_77&tid=1381

  • Môn học đã đăng ký có thể được hủy trước khi học kỳ bắt đầu do SV thực hiện trong đợt đăng ký môn học hoặc bị hủy do Phòng Đào tạo thực hiện vì không đủ điều kiện đăng ký (môn tiên quyết, số tín chỉ, …) hay không đủ điều kiện mở lớp (sĩ số ít, trùng giờ, …). Các môn bị hủy sẽ không có trong TKB và không tính học phí.


Tham khảo

Thông báo kế hoạch đăng ký môn học cụ thể từng học kỳ : www.aao.hcmut.edu.vn--> Sinh viên --> Đăng ký môn học