Huỷ môn học đã đăng ký(quá thời gian đăng ký môn học)

From BKwiki
Revision as of 07:38, 26 March 2015 by Nhuquynh (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

- SV được đề nghị rút môn học (điểm R) trước tuần kiểm tra. - Các môn học được rút sẽ không tính vào bảng điểm nhưng vẫn tính học phí. -Mẫu đơn : www.aao.hcmut.edu.vn --> Biễu mẫu