Học phí

From BKwiki
Revision as of 07:11, 27 March 2015 by Bhthang (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Thanh toán học phí dùng hệ thống BKPay.

Sinh viên phải đăng nhập thông qua [Hệ thống xác thực tập trung] của nhà trường.