Hệ thống xác thực tập trung

From BKwiki
Revision as of 03:27, 10 June 2015 by Hatontuyen (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Cách Đăng Nhập vào Hệ Thống Xác Thực Tập Trung : Tập tin:800px-Sso1.jpg

Giả sử tài khoản email hcmut của cán bộ Nguyễn Văn A là nguyenvana@hcmut.edu.vn, thì trong phần "Tên tài khoản" ta nhập: nguyenvana , trong phần "Mật khẩu" ta nhập mật khẩu của email. Rồi sau đó bấm nút "Đăng nhập":

SSo2.jpg