Hệ thống xác thực tập trung

From BKwiki
Revision as of 03:13, 10 June 2015 by Hatontuyen (talk | contribs) (Tạo trang mới với nội dung “Cách Đăng Nhập vào Hệ Thống Xác Thực Tập Trung : Tập_tin:http://wiki.hcmut.edu.vn/images/thumb/c/c7/Sso1.jpg/800px-Sso1.jpg Giả s…”)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Cách Đăng Nhập vào Hệ Thống Xác Thực Tập Trung : Tập tin:Http://wiki.hcmut.edu.vn/images/thumb/c/c7/Sso1.jpg/800px-Sso1.jpg

Giả sử tài khoản email hcmut của cán bộ Nguyễn Văn A là nguyenvana@hcmut.edu.vn, thì trong phần "Tên tài khoản" ta nhập: nguyenvana , trong phần "Mật khẩu" ta nhập mật khẩu của email. Rồi sau đó bấm nút "Đăng nhập":

Tập tin:Http://wiki.hcmut.edu.vn/images/thumb/0/09/SSo2.jpg/800px-SSo2.jpg