Học kỳ dự thính

From BKwiki
Revision as of 08:26, 18 November 2015 by Nhuquynh (talk | contribs) (Tạo trang mới với nội dung “HK dự thính[sửa] - HK dự thính trong HK chính: tối đa 10 TC hoặc 4 môn (tùy điều kiện nào đến trước). - HK dự thính hè: t…”)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

HK dự thính[sửa] - HK dự thính trong HK chính: tối đa 10 TC hoặc 4 môn (tùy điều kiện nào đến trước).

- HK dự thính hè: tối đa 12 TC hoặc 5 môn (tùy điều kiện nào đến trước). Có thể được xem xét ± 2 TC và ± 1 môn tùy theo học lực của SV.