Difference between revisions of "Hệ thống xác thực tập trung"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
(Tạo trang mới với nội dung “Cách Đăng Nhập vào Hệ Thống Xác Thực Tập Trung : Tập_tin:http://wiki.hcmut.edu.vn/images/thumb/c/c7/Sso1.jpg/800px-Sso1.jpg Giả s…”)
 
Line 4: Line 4:
 
Giả sử tài khoản email hcmut của cán bộ Nguyễn Văn A là nguyenvana@hcmut.edu.vn, thì trong phần "Tên tài khoản" ta nhập: nguyenvana , trong phần "Mật khẩu" ta nhập mật khẩu của email. Rồi sau đó bấm nút "Đăng nhập":
 
Giả sử tài khoản email hcmut của cán bộ Nguyễn Văn A là nguyenvana@hcmut.edu.vn, thì trong phần "Tên tài khoản" ta nhập: nguyenvana , trong phần "Mật khẩu" ta nhập mật khẩu của email. Rồi sau đó bấm nút "Đăng nhập":
  
[[Tập_tin:http://wiki.hcmut.edu.vn/images/thumb/0/09/SSo2.jpg/800px-SSo2.jpg]]
+
[[http://wiki.hcmut.edu.vn/images/0/09/SSo2.jpg]]

Revision as of 03:18, 10 June 2015

Cách Đăng Nhập vào Hệ Thống Xác Thực Tập Trung : Tập tin:Http://wiki.hcmut.edu.vn/images/thumb/c/c7/Sso1.jpg/800px-Sso1.jpg

Giả sử tài khoản email hcmut của cán bộ Nguyễn Văn A là nguyenvana@hcmut.edu.vn, thì trong phần "Tên tài khoản" ta nhập: nguyenvana , trong phần "Mật khẩu" ta nhập mật khẩu của email. Rồi sau đó bấm nút "Đăng nhập":

[[1]]