Difference between revisions of "Hệ thống xác thực tập trung"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
(Đã tẩy trống trang)
Line 1: Line 1:
Cách Đăng Nhập vào Hệ Thống Xác Thực Tập Trung :
 
[[Tập_tin:800px-Sso1.jpg]]
 
  
Giả sử tài khoản email hcmut của cán bộ Nguyễn Văn A là nguyenvana@hcmut.edu.vn, thì trong phần "Tên tài khoản" ta nhập: nguyenvana , trong phần "Mật khẩu" ta nhập mật khẩu của email. Rồi sau đó bấm nút "Đăng nhập":
 
 
[[SSo2.jpg]]
 

Revision as of 08:17, 10 June 2015