Difference between revisions of "Hệ thống xác thực tập trung"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
 
Cách Đăng Nhập vào Hệ Thống Xác Thực Tập Trung :
 
Cách Đăng Nhập vào Hệ Thống Xác Thực Tập Trung :
[[Tập_tin:http://wiki.hcmut.edu.vn/images/thumb/c/c7/Sso1.jpg/800px-Sso1.jpg]]
+
[[Tập_tin:800px-Sso1.jpg]]
  
 
Giả sử tài khoản email hcmut của cán bộ Nguyễn Văn A là nguyenvana@hcmut.edu.vn, thì trong phần "Tên tài khoản" ta nhập: nguyenvana , trong phần "Mật khẩu" ta nhập mật khẩu của email. Rồi sau đó bấm nút "Đăng nhập":
 
Giả sử tài khoản email hcmut của cán bộ Nguyễn Văn A là nguyenvana@hcmut.edu.vn, thì trong phần "Tên tài khoản" ta nhập: nguyenvana , trong phần "Mật khẩu" ta nhập mật khẩu của email. Rồi sau đó bấm nút "Đăng nhập":
  
 
[[SSo2.jpg]]
 
[[SSo2.jpg]]

Revision as of 03:27, 10 June 2015

Cách Đăng Nhập vào Hệ Thống Xác Thực Tập Trung : Tập tin:800px-Sso1.jpg

Giả sử tài khoản email hcmut của cán bộ Nguyễn Văn A là nguyenvana@hcmut.edu.vn, thì trong phần "Tên tài khoản" ta nhập: nguyenvana , trong phần "Mật khẩu" ta nhập mật khẩu của email. Rồi sau đó bấm nút "Đăng nhập":

SSo2.jpg