Difference between revisions of "Hệ thống điện thoại nội bộ"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
(Đã thay thế cả nội dung bằng “ HỆ THỐNG ĐIỆN THOẠI NỘI BỘ ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HỒ CHÍ MINH”)
Line 1: Line 1:
 
  HỆ THỐNG ĐIỆN THOẠI NỘI BỘ ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HỒ CHÍ MINH
 
  HỆ THỐNG ĐIỆN THOẠI NỘI BỘ ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HỒ CHÍ MINH
 +
1. Mục tiêu sử dụng :
 +
a. Giới thiệu :

Revision as of 02:16, 5 June 2015

HỆ THỐNG ĐIỆN THOẠI NỘI BỘ ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HỒ CHÍ MINH

1. Mục tiêu sử dụng : a. Giới thiệu :