Hướng dẫn sử dụng dịch vụ thẩm tra xét miễn/chuyển điểm các môn ngoại ngữ

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search

Đăng nhập vào tài khoản

SV dùng tài khoản là MSSV và mật khẩu là mật khẩu email nhà trường đã cung cấp cho SV để đăng nhập. Xem thêm Hệ thống xác thực tập trung.

Lưu ý:

  • Sau vào website, trình duyệt có thể sẽ cảnh báo về chứng chỉ an toàn của trang web, SV cứ bỏ qua và tiếp tục truy cập.
  • Nếu đổi mật khẩu tại BKĐT-Portal, khoảng 12 giờ sau, mật khẩu này mới có hiệu lực khi đăng nhập vào email và đăng ký môn học.
  • Nếu sau khi vào được trang chủ dịch vụ mà vẫn không thấy hiển thị tên của mình thì có thể nhấn F5 (Refresh) để trang web cập nhật trạng thái đúng nhất.

Quy trình đăng ký

  • Đăng ký thẩm tra văn bằng/chứng chỉ.
  • Đăng ký xét miễn (trường hợp văn bằng/chứng chỉ đã thẩm tra và hợp lệ).

Đăng ký thẩm tra văn bằng/chứng chỉ

Tập tin:Tham tra vb cc.PNG

  1. Bước 1. Sinh viên xác nhận thông tin văn bằng/chứng chỉ

Tập tin:Dk thamtra vbcc.jpg

  1. Bước 2. Sinh viên theo dõi kết quả thẩm tra

Tập tin:Kq thamtra vbcc.jpg

Trường hợp văn bằng/chứng chỉ không hợp lệ sinh viên sẽ không được phép đăng ký xét miễn Tập tin:Lydo khonghople.jpg

Đăng ký xét miễn

Tập tin:Xetmien mon.jpg

  1. Bước 1. Sinh viên chọn môn xin xét miễn

Tập tin:Dk xetmien.jpg

  1. Bước 2. Sinh viên xác nhận đồng ý

Sinh viên xem lại tất cả thông tin của phiếu đăng ký và thực hiện xác nhận đồng ý (việc xác nhận đồng ý nghĩa là sinh viên đã cam kết đóng lệ phí). Tập tin:Xacnhan mienmon.jpg

  1. Bước 3. Sinh viên đóng lệ phí tại BKPay

Sau khi đóng lệ phí tại BKPay, sinh viên quay lại trang dịch vụ xét miễn để xem tình trạng thanh toán. Tập tin:Thanhtoan xetmien.jpg

Một số địa chỉ liên hệ

Tập tin:Diachi lienhecc.jpg