Dịch vụ hỗ trợ

From BKwiki
Revision as of 07:08, 19 November 2018 by Btdung (talk | contribs) (→‎Phản hồi kết quả yêu cầu hỗ trợ)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Đăng nhập vào tài khoản

SV dùng tài khoản là MSSV và mật khẩu là mật khẩu email nhà trường đã cung cấp cho SV để đăng nhập. Xem thêm Hệ thống xác thực tập trung.

Lưu ý:

  • Sau vào website, trình duyệt có thể sẽ cảnh báo về chứng chỉ an toàn của trang web, SV cứ bỏ qua và tiếp tục truy cập.
  • Nếu đổi mật khẩu tại BKĐT-MyBK, khoảng 12 giờ sau, mật khẩu này mới có hiệu lực khi đăng nhập.
  • Nếu sau khi vào được trang chủ dịch vụ mà vẫn không thấy hiển thị tên của mình thì có thể nhấn F5 (Refresh) để trang web cập nhật trạng thái đúng nhất.

Truy cập dịch vụ Hỗ trợ trực tuyến

Bước 1. Truy cập vào trang bksi.hcmut.edu.vn

Bước 2. Truy cập Dịch vụ hỗ trợ (Hỏi/Yêu cầu)

Tập tin:Helpdesk update 01.JPG

Quy trình yêu cầu hỗ trợ

  • Gửi câu hỏi/yêu cầu mới

Tập tin:Helpdesk update 02.JPG

  • Chọn nhóm chủ đề câu hỏi/yêu cầu => Tiếp theo

Tập tin:Helpdesk update 03.JPG

  • Nhập thông tin câu hỏi/yêu cầu (bao gồm chủ đề, nội dung, tập tin đính kèm (nếu có), ...)

Tập tin:Helpdesk update 04.JPG

  • Xác nhận gửi thông tin câu hỏi/yêu cầu

Phản hồi kết quả yêu cầu hỗ trợ

  • Theo dõi kết quả phản hồi => Nhấn chọn yêu cầu đã gửi => chọn chỉnh sửa

Tập tin:Helpdesk update 08.JPG

  • Xem kết quả phản hồi

Tập tin:Helpdesk update 06.JPG

  • Đóng yêu cầu (kết thúc quy trình yêu cầu hỗ trợ)

Tập tin:Helpdesk update 07.JPG