Các trường hợp hoàn trả học phí

From BKwiki
Revision as of 07:49, 6 April 2016 by Nhuquynh (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Bao gồm các trường hợp sau:

  • Học phí điều chỉnh giảm
  • Nộp nhiều hơn 1 lần (do hệ thống trục trặc, do nộp ở 2 nơi, ...)
  • Chuyển khoản hoặc nộp tiền sai (nộp trực tiếp vào tài khoản của trường)

SV tải mẫu đề nghị hoàn trả học phí (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản) ghi rõ lý do và kèm các minh chứng, gửi đến Phòng Đào tạo.

Tải biểu mẫu tại http://khtc.hcmut.edu.vn/bieu-mau-sinh-vien