Bằng 2

From BKwiki
Revision as of 13:36, 24 June 2015 by Trantu (talk | contribs) (Tạo trang mới với nội dung “Bằng 2 là hình thức đào tạo cho những sinh viên muốn học thêm những khối kiến thức khác thuộc diện đã tốt nghiệp bằ…”)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Bằng 2 là hình thức đào tạo cho những sinh viên muốn học thêm những khối kiến thức khác thuộc diện đã tốt nghiệp bằng 1 đại học chính quy và hoàn chỉnh đại học (diện có bằng tốt nghiệp cao đẳng chính quy). Hội đồng tuyển sinh căn cứ vào tình hình thực tế ban hành quy định chi tiết các đối tượng được tham gia – công bố trong thông báo tuyển sinh và có các hướng dẫn cần thiết cho mỗi đợt.

Sinh viên bằng 2 sau khi nhập học được chọn hình thức theo học trong lớp bằng 1 [CQ] hoặc theo lớp mở ngoài giờ ([B2]-buổi tối) theo thực tế điều kiện mở lớp và hoàn cảnh, nhu cầu cá nhân. Sinh viên bằng 2 được miễn học các môn đã tích lũy trong quá trình học bằng 1 tại trường bao gồm cả các môn được đơn vị chuyên môn xét cho phép thay thế-tương đương (theo kết quả học tập trong bằng 1 tại trường hay tại một cơ sở đào tạo khác) – có tham chiếu theo các mức độ công nhận quy định tại P2.1 của phụ lục 2.

Sinh viên bằng 2 được hưởng đầy đủ quyền lợi, các dịch vụ chung dành cho sinh viên của trường tuy nhiên không hưởng học bổng khuyến khích học tập, không được hưởng một số chế độ miễn giảm theo quy định của nhà nước - có chế độ khen thưởng và hỗ trợ riêng.

Sinh viên hoàn chỉnh đại học sau khi nhập học được học chung và hưởng quyền lợi hoàn toàn như sinh viên chính quy bằng 1 tại cùng khoa.

Tham khảo

  • [Theo Qui chế học vụ bậc Đại học – Cao đẳng, theo QĐ Số: 958/QĐ-ĐHBK-ĐT, ngày 27 tháng 06 năm 2012]