Revision history of "Bằng 2"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 13:36, 24 June 2015Trantu talk contribs 1,885 bytes +1,885 Tạo trang mới với nội dung “Bằng 2 là hình thức đào tạo cho những sinh viên muốn học thêm những khối kiến thức khác thuộc diện đã tốt nghiệp bằ…”