Điểm công bố sai lệch?

From BKwiki
Revision as of 07:26, 6 April 2016 by Nhuquynh (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Điểm tổng kết môn học được công bố tại trang web PĐT (Mục Xem điểm) và dán thông báo tại văn phòng Khoa. Các trường hợp thắc mắc về điểm thành phần thì cần liên hệ GV đã giảng dạy và chấm điểm để biết.