Đã có đăng ký môn học, nay đã đủ chuẩn để tốt nghiệp?

From BKwiki
Revision as of 07:14, 2 December 2015 by Nhuquynh (talk | contribs) (Tạo trang mới với nội dung “SV có thể hủy môn học trong thời gian cho phép hủy. Nếu đã hết thời gian cho phép hủy môn học (khi học kỳ đã bắt đầu…”)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

SV có thể hủy môn học trong thời gian cho phép hủy. Nếu đã hết thời gian cho phép hủy môn học (khi học kỳ đã bắt đầu), SV có thể đề nghị rút môn học (điểm R) và phải hoàn thành học phí trước khi nộp đơn.