Difference between revisions of "Điểm R"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
Line 7: Line 7:
 
- Tải Phiếu đăng ký rút môn học tại www.aao.hcmut.edu.vn --> Sinh viên --> Biểu mẫu
 
- Tải Phiếu đăng ký rút môn học tại www.aao.hcmut.edu.vn --> Sinh viên --> Biểu mẫu
  
- Thời gian : trong 6 tuần đầu học kỳ (trước tuần kiểm tra)
+
- Thời gian : trong 5 tuần đầu học kỳ  
 
 
  
 
== Tham khảo ==
 
== Tham khảo ==

Revision as of 07:21, 31 October 2016

Điểm R hay điểm 17 là điểm do rút môn học, có thời khoá biểu nhưng không tham dự thi không lấy điểm môn học. Các môn học được rút sẽ không tính vào bảng điểm nhưng vẫn tính học phí.

Đối với HK dự thính và HK dự thính hè thì không cần rút vì các môn không đạt sẽ không chuyển vào bảng điểm.( môn học có mã: DT..)

Để đăng ký nhận điểm R làm theo các yêu cầu sau:

- Tải Phiếu đăng ký rút môn học tại www.aao.hcmut.edu.vn --> Sinh viên --> Biểu mẫu

- Thời gian : trong 5 tuần đầu học kỳ

Tham khảo

Thông báo kế hoạch đăng ký môn học cụ thể từng học kỳ : www.aao.hcmut.edu.vn--> đào tạo--> sinh viên--> sinh viên chính quy--> kế hoạch giảng dạy-TKB-ĐKMH