Điều kiện tốt nghiệp

From BKwiki
Revision as of 14:27, 24 June 2015 by Trantu (talk | contribs) (Tạo trang mới với nội dung “Sinh viên được công nhận và cấp bằng tốt nghiệp theo một ngành đào tạo tại trường nếu hội đủ các điều kiện sau…”)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Sinh viên được công nhận và cấp bằng tốt nghiệp theo một ngành đào tạo tại trường nếu hội đủ các điều kiện sau đây:

  1. Được công nhận – có đầu vào là sinh viên chính thức của trường theo đúng chương trình giáo dục, hình thức học và ngành học đăng ký cấp bằng;
  2. Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị kỷ luật đình chỉ học tập và không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
  3. Có đầy đủ các chứng chỉ bắt buộc – các mức chuẩn đầu ra bắt buộc đối với bậc học, loại hình đào tạo và ngành đào tạo tương ứng. Các điều kiện chung này được quy định trong phụ lục 2 và bổ sung, cụ thể hóa trong hồ sơ CTGD.
  4. Hoàn tất toàn bộ nội dung CTGD của ngành/chuyên ngành, có đủ số tín chỉ tích lũy qui định cho khóa-ngành đào tạo (đầu vào) và có ĐTBTLN không dưới 5,00.

Sau mỗi học kỳ chính, Hội đồng tốt nghiệp trường họp để tiến hành xem xét và thông qua danh sách những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp. Dựa trên đề nghị của Hội đồng tốt nghiệp, Hiệu trưởng ra quyết định công nhận tốt nghiệp – cho phép tổ chức lễ tốt nghiệp để trao bằng cho sinh viên.

Sinh viên tốt nghiệp được nhận bằng tốt nghiệp và bảng điểm tốt nghiệp - học bạ. Học bạ có giá trị đi kèm văn bằng và bao gồm các chi tiết sau: tất cả kết quả học tập của sinh viên (đạt hoặc không đạt) qua tất cả các học kỳ học tại trường; các thông tin về ngành học – chuyên ngành hoặc hướng chuyên môn và thông tin về bằng cấp của sinh viên tốt nghiệp.

Tham khảo