Revision history of "Điều kiện tốt nghiệp"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 14:27, 24 June 2015Trantu talk contribs 2,096 bytes +2,096 Tạo trang mới với nội dung “Sinh viên được công nhận và cấp bằng tốt nghiệp theo một ngành đào tạo tại trường nếu hội đủ các điều kiện sau…”